شماره ثابت:08734228210

شماره همراه:09108882083

آدرس: کردستان بانه استان: کردستان، شهرستان : بانه، بخش : مرکزی، شهر: بانه، محله: دبیرستان حجاب، خیابان شهید قادر خانزاده، کوچه بیان 14، پلاک: 0.0، طبقه: اول،